Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Sieraden-Nederland

Algemene Voorwaarden van Sieraden Nederland, onderdeel van Groeneveld Sieraden gevestigd te Oldenzaal.

Versie geldig vanaf 07-04-2015

Artikel 1. Algemeen
1.1 Onder SieradenNederland wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: sieraden-nederland.nl, onderdeel van Groeneveld Sieraden.
1.2 Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met SieradenNederland voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
1.3 Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing, indien SieradenNederland voor de uitvoering van alle overeenkomsten derden dient in te schakelen.
1.4 In het geval de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, heeft de Overeenkomst van SieradenNederland de overhand.
1.5 Indien enig onderdeel van de Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door SieradenNederland
2.2 Het plaatsen van een bestelling op sieraden-nederland.nl geld als totstandkoming van een overeenkomst.
2.3 Deze overeenkomst kan binnen 21 dagen, of binnen uiterlijk 14 dagen na levering door de klant ontbonden worden. Ontbinding is niet mogelijk wanneer de bestelling specifiek voor de klant gemaakt wordt. Hieronder vallen bijvoorbeeld gepersonaliseerde sieraden, maar ook producten welke op verzoek van de klant zijn ingekocht.
2.4 Aanbiedingen van SieradenNederland gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
2.5 SieradenNederland kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
2.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk of per mail overeengekomen.

Artikel 3. Prijzen/Prijsverhoging
3.1 Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro`s uitgedrukt, inclusief omzetbelasting (BTW).
3.2 SieradenNederland garandeert dat prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst niet zullen plaatsvinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen.
3.3 Indien de prijsverhoging niet het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen, heeft de consument het recht om de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Artikel 4. Aflevering
4.1 Indien zaken uit voorraad leverbaar zijn, worden deze op werkdagen binnen 24 uur na bestelling verzonden, tenzij een deel van de bestelde artikelen is uitverkocht. In een dergelijk geval zal de order binnen 7 dagen na plaatsing worden verzonden. De op dat moment voorradige artikelen zullen worden verzonden, ook wanneer de bestelling nog niet compleet is. Artikelen welke op dat moment nog niet op voorraad zijn zullen verzonden worden op het moment dat SieradenNederland deze ontvangt van haar eigen leveranciers. De levering van bestelde zaken vindt plaats op het bij SieradenNederland bekende postadres.
4.2 De afnemer hoeft niet altijd voor ontvangst van de producten te tekenen.
4.3 Indien de afnemer nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor rekening en risico van de afnemer.
4.4 Aan de leveringsplicht van SieradenNederland zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door SieradenNederland geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden.
4.5 Ingeval van weigering van aangetekende pakketpost komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de afnemer, tenzij de afnemer op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de zaak inroept.

Artikel 5. Levertijd
5.1 Een door SieradenNederland opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van SieradenNederland zijn, waarna SieradenNederland zal proberen om binnen 2 werkdagen levering te doen plaatsvinden. Bij internationale bestellingen zal sprake zijn van een langere levertijd. Hiervoor zie http://www.sieraden-nederland.nl/c-1515991/levering-buiten-nederland
5.2 SieradenNederland zal bestellingen tenminste binnen 14 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument (opdrachtgever) binnen 14 dagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. Dit met uitzondering van maatproducten en op bestelling ingekochte producten waarvoor al dan niet één of meerdere aanbetalingen zijn gedaan.

Artikel 6. Ontbinding
6.1 Onverminderd de rechten van SieradenNederland op basis van de wet is SieradenNederland gerechtigd door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de afnemer de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden indien na het sluiten van de overeenkomst aan SieradenNederland omstandigheden ter kennis komen die SieradenNederland goede grond geven te vrezen dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen of indien SieradenNederland bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid blijft uit of is onvoldoende (ondanks sommatie) alsmede in geval van faillissement van de afnemer, een eigen aanvraag tot faillissement door de afnemer, surseance van betaling, liquidatie of een besluit daartoe, gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de afnemer of inbeslagname van enig deel van zijn vermogen.
6.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan SieradenNederland zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving ervan in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is SieradenNederland bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
6.3 De afnemer heeft het recht om bij geleverde zaken op grond van een bestelling bij SieradenNederland indien er sprake is van een consumentenkoop, in overeenstemming met artikel 7:5 BW, binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan SieradenNederland heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering melding te maken bij SieradenNederland. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig (uiterlijk 14 dagen na aflevering) zijn terug gestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. Terugzending van de zaken dient te geschieden met de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding.. Met inachtneming van wat is bepaald in de vorige zin, bevestigt SieradenNederland na ontvangst en controle van de terugontvangen zaken de ontbinding van de koop per omgaande en draagt zorg dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de complete retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer kosteloos wordt terugbetaald. 6.4 Het recht op ontbinding, zoals omschreven 6.3 heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten.

Voor meer informatie zie ons retourbeleid
http://www.sieraden-nederland.nl/c-1092926/retourbeleid/

Artikel 7. Overmacht
7.1 Onder overmacht wordt verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop SieradenNederland geen invloed heeft en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij SieradenNederland en/of toeleveranciers, storingen in het Internet of WAP, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie. Indien derden met SieradenNederland gemaakte afspraken niet nakomen is ook dit overmacht.
7.2 Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhinderd, intreedt nadat SieradenNederland de verbintenis had moeten nakomen.
7.3 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door SieradenNederland niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Ontbinding is niet mogelijk bij maatproducten en inkoop op bestelling.
7.4 Indien SieradenNederland bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 8. Garantie
8.1 SieradenNederland biedt geen uitgebreidere garantie op geleverde zaken dan de garantie(-voorwaarden) van de fabrikant van deze zaken, zonder evenwel de rechten van de afnemer voortvloeiend uit dwingendrechtelijke wetsbepalingen aan te tasten.
8.2 SieradenNederland is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
8.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan SieradenNederland deze gebreken schriftelijk of per mail te melden aan SieradenNederland. Terugzending van de zaken dient te geschieden met de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen. Gebruikte producten kunnen wel worden teruggezonden, maar in een dergelijk geval zal sprake zijn van waardevermindering.
8.4 Indien klachten van de afnemer door SieradenNederland gegrond worden bevonden, zal SieradenNederland naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van SieradenNederland en mits dien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag van de betreffende zaken, dan wel (naar keuze van SieradenNederland) Iedere aansprakelijkheid van SieradenNederland voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
8.5 SieradenNederland is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van personeel.
8.6
A) Deze garantie geldt niet indien: en zolang de afnemer ten opzichte van SieradenNederland in gebreke is;
B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.
C) De geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van SieradenNederland en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;
D) De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

Artikel 9. Betaling
9.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient bij betaling op factuur de betaling middels een banktransactie plaats te vinden. Betaling in termijnen is niet mogelijk.
9.2 Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de afnemer van rechtswege in verzuim. SieradenNederland zal bij een tweede aanmaning €40,- herinneringskosten in rekening brengen. De tweede aanmaning wordt verzonden vanaf 30 dagen na ontvangst van de bestelling.
9.3 In geval van faillissement of surseance van betaling van de afnemer of een aanvraag daartoe, zijn de vorderingen van SieradenNederland en de verplichtingen van de afnemer jegens SieradenNederland onmiddellijk opeisbaar.
9.4 Indien na een tweede betalingsherinnering niet betaald wordt zal SieradenNederland haar vordering ter incasso uit handen moeten geven. Het incassobureau kan u of uw bedrijf incassokosten in rekening brengen bovenop de originele vordering. Indien de vordering nog niet betaald wordt zal uw of uw bedrijf gedagvaard worden bij de kantonrechter. Dit gaat op voor alle vorderingen en daarmee ook kleine vorderingen. Alle gemaakte gerechtelijke kosten zullen verhaald worden op u, de debiteur.
9.5 Indien SieradenNederland kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
9.6 Indien u uw order afrekent via AfterPay (achteraf betalen) gaat u tevens akkoord met de voorwaarden van Afterpay.
Lees de betalingsvoorwaarden van AfterPay op https://www.afterpay.nl/nl/klantenservice/betalingsvoorwaarden/

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud
10.1 De eigendom van alle door SieradenNederland aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij SieradenNederland zolang de afnemer de vorderingen van SieradenNederland uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van SieradenNederland wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
10.2 De door SieradenNederland geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
10.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
10.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan SieradenNederland of een door SieradenNederland aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin SieradenNederland haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
10.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht SieradenNederland zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
10.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan SieradenNederland

Artikel 11. Privacy
11.1 SieradenNederland respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door SieradenNederland niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring.
11.2 Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de websites van SieradenNederland kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen Groeneveld Sieraden (en al haar dochterondernemingen en merken) worden gebruikt met als doel de bezoeken aan onze websites zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. Daarnaast zal deze informatie mogelijk worden gebruikt voor analyse en het verschaffen van informatie over het productportfolio van SieradenNederland. De afnemer geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor. SieradenNederland is gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te maken, wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is ter identificatie van, in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of de eigendom van SieradenNederland andere gebruikers van haar website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt. SieradenNederland is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat de wet dit vereist.
11.3 SieradenNederland verzamelt niet-persoonlijke informatie over onze online-bezoekers teneinde het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type Internetbrowser en besturingssysteem. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd voor zover dit voor SieradenNederland geen onevenredige inspanning of kosten vergt.
11.4 SieradenNederland vmaakt gebruik van Cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Wij gebruikeb cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen op sieraden-nederland.nl geen cookies ontvangt. Indien u nog vragen mocht hebben over ons Privacy Policy dan kan u altijd ons per email een bericht sturen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen.

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten
12.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door SieradenNederland geleverde zaken of diensten, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, sui generis databankrechten, etc., uitsluitend bij SieradenNederland en/of haar leveranciers.
12.2 Partijen verbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot elkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis nemen.

Artikel 13. Toepasselijk recht
13.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van SieradenNederland is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14. Geschillen
14.1 De afnemer kan voor vragen en/of klachten mailen naar info@groeneveld-sieraden.nl. Klachten worden doorgaans binnen 7 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de afnemer op de hoogte gesteld van de vertragingsduur..
14.2 De afnemer is in de gelegenheid het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie.
(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Voordelen Sieraden Nederland

Gratis verzending boven €50,-
Verzending binnen 24 uur
KvK nummer is niet verplicht
Geen minimale afname
Prijzen zijn inclusief 21% btw
Laagste prijs garantie

Betaalmethoden


iDEAL  PayPal

Rembours  Vooraf overmaken

    Bancontact Mister Cash

Bezorgd door PostNL
© 2011 - 2018 Groothandel Sieraden Nederland | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Deze website maakt gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.